Sleichert, Sydney, University of Wisconsin River Falls, United States