Vuchkovska, Aleksandra, Judson University, United States