Pham, John, Santa Clara High School, United States