Thomson, Augusta, New York University, United States