Nadelkov, Ciara, Stetson University, United States