Levitt, Abby L, University of Findlay, United States