Gupta, Kashvi, Tesla STEM High School, United States