Vanbibber, Brandon, University High School, United States