Atamalibekova, Amaliya, Thornton Donovan School, United States