[1]
X. Zhang, J. Zheng, M. Jiang, and Z. Zhang, “Design of a Novel Kresling Origami Lumbar Disc Replacement for Degenerative Disc Disease”, J Stud Res, vol. 11, no. 4, Nov. 2022.