ZHANG, X.; ZHENG, J.; JIANG, M.; ZHANG, Z. Design of a Novel Kresling Origami Lumbar Disc Replacement for Degenerative Disc Disease. Journal of Student Research, v. 11, n. 4, 30 Nov. 2022.