(1)
Zhang, X.; Zheng, J.; Jiang, M.; Zhang, Z. Design of a Novel Kresling Origami Lumbar Disc Replacement for Degenerative Disc Disease. J Stud Res 2022, 11.